OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ GOŚCIA

Regulamin 

Właściciele Obiektu  będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

Oznaczenia terminów:

Obiekt – Poduszka Willa Arkadia (pensjonat) Mielno oraz Osada nad wodą ( kompleks: camping, pole namiotowe, glampingi, namioty sferyczne, domki) Łazy.

Gość -osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu, pola na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny, będącego w dyspozycji Poduszka Willa Arkadai lub Osady nad Wodą.

Lokal-pokój, apartament, glamping, namiot sferyczny, domki, szczegółowo opisane w ofercie przedstawionej na stronie internetowej, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu.
 3. Regulamin dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Obiektu.
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.
 • 2 REZERWACJA
 1. Przed dokonaniem rezerwacji, Gość powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, w tym online, telefonicznie, lub osobiście w Recepcji Obiektu.
 3. Gość po dokonaniu rezerwacji lokalu, otrzyma na podany przez siebie adres e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rejestracji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 4. Gość nie może przekazywać lokalu ani udostępniać go bez zgody Recepcji innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. Osoby nie będące Gośćmi Obiektu mogą przebywać gościnnie na terenie Obiektu w godz. Od 10.00 do 20.00. na odpowiedzialność Gości zapraszających ich i za zgodą obsługi Obiektu.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, w tym odwołania jego rezerwacji, w wypadku gdy podczas poprzedniego pobytu zarówno Gość Obiektu, jak i jego osoby towarzyszące oraz odwiedzające rażąco naruszyły Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości , pracowników hotelu lub innych osób przebywających w Obiekcie.
 • 3 OPŁATY ZA USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Wysokość opłaty za wynajem lokalu na pobyt jest każdorazowo podawany w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera podatek od towarów i usług oraz obejmuje opłatę za pobyt w lokalu ustalonej liczby osób. Do opłaty za wynajem doliczane są dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w umowie, w tym opłata klimatyczna.
 3. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego czy pobytu zwierzęcia.
 4. Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 7 dni Gość zobowiązany jest wpłacić na wskazany rachunek bankowy opłatę rezerwacyjną za wynajem lokalu w wysokości 50% całości opłaty za pobyt wskazanej w rezerwacji. Zasady odwoływania rezerwacji oraz zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej ustalone są oddzielnie w Zasadach Zmian i Odwoływania Rezerwacji.
 5. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie lokalu i nie stanowi opłaty za pobyt w lokalu. Obiekt uprawniony jest do jednostronnego anulowania rezerwacji w przypadku nie wpłacenia przez Gościa opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie. Obiekt może przywrócić rezerwację w wypadku wpłacenia przez Gościa opłaty rezerwacyjnej po wskazanym terminie o ile nadal dysponuje wolnymi lokalami, przy czym lokal wynajęty w wyniku przywrócenia w tym trybie może być innej jakości niż oryginalnie zarezerwowany.
 6. Opłata rezerwacyjna wliczana jest do opłaty za pobyt. Pozostałą część opłaty za pobyt Gość może zapłacić przelewem na rachunek bankowy, kartą płatniczą lub gotówką na miejscu w recepcji w dniu zameldowania.
 • 4 DOBA HOTELOWA
 1. Lokal wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 10:00. Ewentualne zmiany rozpoczęcia lub zakończenia pobytu mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń z Obiektem.
 3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 10.00 lub innej ustalonej z Obiektem Gość jest zobowiązany zwrócić klucze na Recepcję Obiektu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania z Obiektu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności lokalu.
 5. W przypadku nie wymeldowania się Gościa do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu, Gość może zostać obciążony opłatą dodatkową w wysokości kosztu pobytu za jeden dzień w wynajmowanym lokalu. Naliczenie tej opłaty nie uprawnia Gościa do pozostania w lokalu ani nie przedłuża terminu rezerwacji.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w lokalu, w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 • 5 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE
 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków wyposażenia po wejściu do lokalu, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia swoich spostrzeżeń w Recepcji. W innym przypadku zostanie obciążony za straty i szkody.
 4. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Obiekt dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić lokal.
 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 18 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z winy, odwiedzających go osób. Kwota obciążenia będzie zależna od kosztów, jakie musi ponieść Obiekt, aby doprowadzić zniszczone przedmioty do pierwotnego stanu.

3 Gość zobowiązuje się do eksploatacji lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z lokalu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy i chipów.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 2. Każdorazowo opuszczając lokal Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, sprawdzić zamknięcie drzwi oraz mieć staranną pieczę nad kluczem do lokalu.
 3. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych oraz zażywanie środków odurzających na całości terenu Obiektu jest zabronione, z wyłączeniem stref wskazanych jako dopuszczonych do palenia. Gość nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą stanowiącą równowartość kosztów doprowadzenia lokalu do stanu wyjściowego, nie mniejszą niż 500 złotych.
 4. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć lokal w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 5. Za zagubienie klucza oraz chipów dostępu pobierana jest opłata 50 PLN netto.
 6. W Willi Arkadii nie można przebywać ze zwierzętami, W Osadzie nad Wodą Gość ma możliwość pobytu z psem, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w momencie zakładania rezerwacji i uzyskaniu zgody Obiektu oraz uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdy dzień pobytu oraz podpisaniu Regulaminu dla Gości przebywających z psami.
 7. Przebywanie w Obiekcie z innymi zwierzętami nie jest dozwolone. W przypadku wprowadzenia na teren Obiektu niezgłoszonych zwierząt, zarówno przez Gościa jak i przez osoby odwiedzające Gości Obiektu, Gość może zostać obciążony opłatą stanowiącą równowartość kosztów koniecznych do doprowadzenia lokalu do stanu wyjściowego, nie mniejszą niż 400 PLN za każdy dzień obecności zwierzęcia na terenie Obiektu.
 8. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub opłat Obiekt ma prawo pobrać od Gościa kaucję w wysokości dwudniowej opłaty za pobyt w lokalu w czasie dokonywania odbioru lokalu przez Gościa. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa, w momencie zdania kluczy do lokalu.
 9. Oddanie lokalu przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez przekazanie czystego lokalu personelowi Obiektu.
 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy na parkingu przed frontem Obiektu. Obiekt posiada niestrzeżony parking.
 • 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Obiekcie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres miesiąc. Artykuły spożywcze zostaną niezwłocznie zutylizowane po wyjeździe Gościa.
 • 9 CISZA NOCNA
 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę bez zwrotu poniesionych kosztów za pobyt.
 • 10 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do recepcji Obiektu. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gość otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 4. Jeżeli Obiekt nie uznał reklamacji Gościa, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Gość powinien zwrócić się o mediację.
 • 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. W lokalach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się używania w lokalach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Obiektu.
 3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w lokalu i ich wyposażeniu.
 4. Oferta, zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan lokalu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.
 5. Goscie zakłócający spokój i nieprzestrzegające ciszy nocnej, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, będę zobligowane do opuszczenia Obiektu w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 8. Wjazd i parkowanie na terenie Obiektu dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel .
 9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 10. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu wodnego dostępnego na terenie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
 11. Obszar wodny znajdujący się poza terenem Obiektu jest obszarem niestrzeżonym. Korzystanie z obszaru wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność.
 12. Korzystanie z obszaru wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu jest zabronione.
 13. Obiekt nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 14. Obiekt zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej oraz w recepcji obiektu.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 16. Zabrania się rozpalanie ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych.
 • Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Obiektu i obowiązuje od dnia 01.06.2012 r.
 • Goście korzystający z usług Obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 • 12 ZASADY ZMIANY I ODWOŁYWANIA REZERWACJI

1.Goście  Obiektu uprawnieni są do dokonywania zmian w dokonywanych rezerwacjach, w tym ich odwoływania.

2.Odwołanie rezerwacji można dokonać jedynie drogą mailową lub osobiście w Obiekcie.

 1. W przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa po dokonaniu przez niego wpłaty opłaty rezerwacyjnej, opłata ta nie podlega zwrotowi.
 2. Gość może zmienić termin pobytu po wcześniejszym ustaleniu tego z Obiektem.
 3. W przypadku dokonania przez Gościa opłaty za całość zarezerwowanego pobytu z góry, opłata pozostaje bezzwrotna.
 4. W przypadku braku wpłaty do 7 dni od złożenia rezerwacji przez Gościa, rezerwacja ta zostanie automatycznie anulowana bez dodatkowego powiadomienia.
 5. Każda zmiana terminu przyjazdu bądź wyjazdu wobec ustaleń w Obiekcie ( późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 6. Nie zwracamy pieniędzy, jeśli Goście chcą wyjechać przed ustalonym w rezerwacji terminem. Nie odpowiadamy za upał, chłód na dworze, deszcz, owady, przerwy w dostawie energii, wody, internetu i inne rzeczy od nas niezależne. BAWCIE SIĘ DOBRZE, ODPOCZYWAJCIE I CIESZCIE SIĘ ŻYCIEM.